1. Η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 24 του ν. 4442/2016 εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Στο άρθρο 49 του ν. 4442/2016 προστίθενται παράγραφοι 5, 6 και 7 ως εξής:

«5. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας οι εγκαταστάσεις συνεργείων οχημάτων με επιφάνεια μικρότερη των 2.500 τ.μ. και οι εγκαταστάσεις πλυντηρίων, λιπαντηρίων οχημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
α) της οικ. 81590/1446/Φ.4.2. (Β΄ 3002) ΚΥΑ και
β) της οικ. 16085/Φ.700.1. (Β΄ 770) ΚΥΑ.

6.α. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 14 του β.δ. 465/1970 (Α΄150) αντικαθίσταται ως εξής: «Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού πυροπροστασίας είναι πέντε (5) χρόνια.»

β. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 14 του π.δ. 1224/1981 (Α΄303) αντικαθίσταται ως εξής: «Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού πυροπροστασίας είναι πέντε (5) χρόνια.».

γ. Η περίπτωση 4.5 της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α΄46) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το πιστοποιητικό πυρασφάλειας για τους σταθμούς και τα πρατήρια ανανεώνεται κάθε πέντε (5) έτη και κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης του πιστοποιητικού, η αρμόδια υπηρεσία προχωρεί αυτεπάγγελτα στην προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης.

Τα ως άνω μέτρα των περιπτώσεων 4.1 έως και 4.5 οφείλουν να λάβουν και οι σταθμοί αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, αμιγείς ως προς τη χρήση, δηλαδή σταθμοί που στεγάζονται σε κτίρια των οποίων όλοι οι όροφοι χρησιμοποιούνται είτε ως χώροι στάθμευσης είτε για εξυπηρέτηση του σταθμού (π.χ. αποθήκες, πλυντήρια, λιπαντήρια).»

δ. Το έκτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας είναι πενταετής.»

ε. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 της οικ. 13935/930/2014 (Β΄ 674) απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αντικαθίσταται ως εξής: «Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού πυροπροστασίας είναι πέντε (5) χρόνια.»

7. Το πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας που χορηγείται σε πρατήρια καυσίμων ανεξαρτήτως του είδους ή του τύπου του πρατηρίου, έχει διάρκεια ισχύος πέντε (5) ετών.»

Read more

Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας ότι τίθεται σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 66 του Ν.4446/2016 (υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτή) σύμφωνα με το οποίο οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής με σαφή τρόπο.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Γεν.Γραμματείας Εμπορίου οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που διαθέτουν τερματικά αποδοχής καρτών πρέπει να αναρτούν πινακίδα στο ταμείο στην οποία θα αναγράφεται ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη
 
Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ,ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ Ή ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
 
Και στα αγγλικά
 
CONSUMERS MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD.
 
Επιπλέον στην είσοδο του καταστήματος πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή τρόπο οι συγκεκριμένες κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών, οι οποίες γίνονται αποδεκτές από την επιχείρηση (πχ. VISA , MASTER ,DINERS κτλ). Η ενημέρωση μπορεί να παρέχεται είτε ολογράφως ,είτε με το εμπορικό σήμα της κάρτας.
 
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς.

Read more

Σε 100 ώρες των ειδικοτήτων Τεχνιτών αμαξωμάτων - Φανοποιών

Σε 40 ώρες περιβαλλοντικής διαχείρισης Φανοποιείου - Βαφείου

Προϋποθέσεις:

• Ο πτυχιούχος αναγνωρισμένης σχολής της ειδικότητας χρειάζεται να κάνει μόνο τις 40 ώρες περιβαλλοντικής διαχείρισης φανοποιείου - βαφείου.

• Ο εμπειροτέχνης χρειάζεται να κάνει και τα δύο σεμινάρια (100+40 ώρες) και να έχει ελάχιστη προϋπηρεσία 8 τουλάχιστον ετών, η οποία πρέπει να έχει διανυθεί την τελευταία 15ετία.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για έκδοση ασκήσεως επαγγέλματος:

1. Αίτηση.

2. Παράβολο 29,50 € (Δ.Ο.Υ.).

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας.

4. Δύο ( 2 ) φωτογραφίες έγχρωμες (τύπου ταυτότητας).

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: " Δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για λιποταξία ή ανυποταξία και δεν υπόκειμαι στις στερήσεις του άρθρου 19 του Ν. 1763/88 « στρατολογία των Ελλήνων »."

6. Πιστοποιητικό εργασίας ( υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και θεωρημένο από τον επόπτη εργασίας - το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία μας ).

7. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος του εργοδότη.

8. Βεβαίωση αναγνωρισμένου από αρμόδια κρατική αρχή Κ.Ε.Κ (100 ωρών), από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα που αναφέρονται στην ειδικότητά του.

9. Βεβαίωση αναγνωρισμένου από αρμόδια κρατική αρχή Κ.Ε.Κ (40 ωρών), από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα που αναφέρονται στην περιβαλλοντική διαχείριση φανοποιείου βαφείου αυτοκινήτων.

Σημαντική Σημείωση
Ελάχιστη προϋπηρεσία 8 τουλάχιστον ετών, η οποία πρέπει να έχει διανυθεί την τελευταία 15ετία.


Νόμος 3185/2003 - ΦΕΚ Α/ 229/26-9-2003
Τροποποίηση του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις.

Άρθρο18

Ρυθμίσεις θεμάτων συνεργείων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

1.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του Ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι άδειες, που προβλέπονται από το νόμο αυτόν, εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης χωρίς εξετάσεις.»

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α'), καταργείται.

2. Ο αναφερόμενος στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207 Α') και της κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Μεταφορών και Επικοινωνιών Ε 6742/19.4.1999 (ΦΕΚ 416 Β') απαιτούμενος χρόνος προϋπηρεσίας σε όμοια εργασία προσαυξάνεται κατά ένα (1) έτος σε κάθε περίπτωση ενδιαφερόμενου κατόχου τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κατά δύο (2) έτη για κάθε περίπτωση ενδιαφερόμενου κατόχου τίτλου σπουδών ημερήσιας κατώτερης τεχνικής σχολής ή σχολής μαθητείας ή ταχύρρυθμης επαγγελματικής κατάρτισης και κατά ένα (1) έτος για κάθε περίπτωση ενδιαφερόμενου κατόχου τίτλου σπουδών εσπερινής ή νυχτερινής κατώτερης τεχνικής σχολής ή σχολής μαθητείας ή ταχύρρυθμης επαγγελματικής κατάρτισης.

3. Η περίπτωση θ' της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«θ. Τεχνίτη συσκευών υγραερίου αυτοκινήτων:
Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να είναι κάτοχος άδειας της περιπτ. α' ή της περιπτ. β' της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος και να έχει σχετική προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους.»

4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207 Α'), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 36 του Ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123 Α') , με την παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27 Α') και την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α'), αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Τεχνίτες που ασχολούνται με τις εργασίες που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του νόμου αυτού και όσοι εκμεταλλεύονται ή συνεκμεταλλεύονται συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και ασχολούνται αυτοπρόσωπα με τις πιο πάνω εργασίες και εφόσον οι ανωτέρω δεν έχουν τον κατά το άρθρο 3 τίτλο σπουδών, μπορούν να εφοδιαστούν μόνο με την αντίστοιχη άδεια της ειδικότητάς τους, άνευ εξετάσεων εφόσον:

α) Έχουν ελάχιστη προϋπηρεσία σε όμοια εργασία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών, η οποία να έχει διανυθεί ολόκληρη την τελευταία δεκαπενταετία μέχρι την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών.

β) Προσκομίσουν βεβαίωση αναγνωρισμένου, από αρμόδια κρατική αρχή, Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.), από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα που αναφέρονται στην ειδικότητά του, σύμφωνα με την ύλη που καθορίζεται στην απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 72102/715/1988 (ΦΕΚ 302 Β'), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει ή αντικαθίσταται. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

2. Η απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 73101/714/1988 (ΦΕΚ 302 Β') εξακολουθεί να ισχύει σε όσα σημεία δεν τροποποιούνται με την παρ. 1 του παρόντος.»

5. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια, εφόσον δεν επαρκούν οι μηχανικοί του δημοσίου, από ιδιώτες διπλωματούχους ή πτυχιούχους μηχανολόγους, αποδεδειγμένης εμπειρίας και πιστοποιημένους από αρμόδιο φορέα, των επιθεωρήσεων που προβλέπονται στα συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων από το άρθρο 20 του Π.Δ. 78/1988, όπως ισχύει. Οι επιθεωρήσεις ανήκουν στην αρμοδιότητα των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων.
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1575

  Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών.

στ) τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού):

αα) πτυχίο τεχνικού λυκείου μηχανολογικού τομέα, ή άλλης ισότιμης σχολής και διετία σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή

ββ) πτυχίο τεχνικής και επαγγελματικής σχολής μηχανολογικού κλάδου του τμήματος αμαξωμάτων αυτοκινήτων μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και διετία σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή

γγ) πτυχίο της μέσης τεχνικής σχολής του τμήματος εργοδηγών αυτοκινήτων που έχει καταργηθεί ή άλλης ισότιμης σχολής και διετία σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων ή
δδ) πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής του τμήματος τεχνιτών αμαξωμάτων αυτοκινήτων ή αντίστοιχης κατώτερης σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ και τριετία σε όμοια εργασία συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων.

ζ) τεχνίτη βαφής:

αα) πτυχίο τεχνικού λυκείου του μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού τομέα ή τομέα χημικών ή άλλης ισότιμης σχολής και διετία σε όμοια εργασία ή

ββ) πτυχίο τεχνικής και επαγγελματικής σχολής μηχανολογικού ή ηλεκτρολογικού κλάδου μέσης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και διετία σε όμοια εργασία ή

γγ) πτυχίο μέσης τεχνικής σχολής του τμήματος εργοδηγών αυτοκινήτων ή εργοδηγών χημικών που έχουν καταργηθεί ή άλλης ισότιμης σχολής και διετία σε όμοια εργασία ή

δδ) πτυχίο κατώτερης τεχνικής σχολής ή αντίστοιχης κατώτερης σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ και τριετία σε όμοια εργασία ή

εε) πτυχίο των κέντρων και των σχολών ταχύρρυθμης επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ, ειδικότητας μηχανικού αυτοκινήτων και τριετία σε όμοια εργασία.

Read more
footer-logo1.jpg

Διεύθυνση: Ζηνωνος 29-31, Αθήνα, 104 37

Τηλέφωνα:

Μιχάλης Ποτήρης:

2109767936, 6937176706

Γιώργος Παπασυννεφάκης:

2102794842, 6944551787

Λαμπρινός Κωνσταντίνος 

2107489537, 6974950699

Email: seavaap@gmail.com,

info@seavaap.gr

web: www.seavaap.gr