ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισηςκαι αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014.

Άρθρο 256
Διοικητικές Κυρώσεις

1. Ανεξαρτήτως της εφαρμογής των οικείων ποινικών διατάξεων του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, η Εποπτική Αρχή μπορεί να επιβάλλει στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση,στα μέλη της διοίκησής της ως και σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραβιάζει τις διατάξεις ευρωπαϊκού δικαίου αμέσου εφαρμογής, του παρόντος νόμου, των κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεών του ή την κείμενη ασφαλιστική νομοθεσία, επίπληξη ή πρόστιμο ύψους μέχρι δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ.

Eπιτέλους λύση στο διαχρονικό πρόβλημα του κλάδου μας με την έκδοση του Ν. 4530 άρθρο 105 .

Ενα πρόβλημα  που επί χρόνια μας βασάνιζε και μας ταλαιπωρούσε το θέμα των Συνεργείων του  άρθρου 22 Π.Δ. 78/1988 τα οποία λειτουργούσαν πριν την 25.02.1998 (ημερομηνία ισχύος του πρώτου περί συνεργείων Διατάγματος, ήτοι του Π.Δ. 78/88) και για ποικίλους, κυρίως πολεοδομικούς, λόγους, δεν ήταν δυνατόν να ενταχθούν στις διατάξεις του Π.Δ. 78/1988 και να λάβουν άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου.   

Συνεχίζεται η λειτουργία των συνεργείων αυτών μέχρι το τέλος του οικονομικού κύκλου ζωής τους (συνταξιοδότηση – διακοπή λειτουργίας οικεία βουλήσει).

 

 

 

 

 

Επίσης στο άρθρο 72 του ίδιου Νόμου έχουμε την Δημιουργία Δημόσιου Ψηφιακού Μητρώου Επισκευαστών Οχημάτων   ακόμα ένα από τα προβλήματα  που αφορούσαν τον κλάδο της επισκευής και συντήρησης οχημάτων επιλύθηκε

 

Α. Το δικαίωμα επίσχεσης

1. Ορισμός και προϋποθέσεις   

Το δικαίωμα της επίσχεσης ή παρακράτησης της παροχής που οφείλεται κατ’ άρθρο 325 ΑΚ (ius retentionis) παρέχεται από το νόμο, προκειμένου εκείνος ο συμβαλλόμενος που εκπλήρωσε πρώτος την παροχή του να προστατευτεί από τον κίνδυνο της μη εκπλήρωσης της αντιπαροχής. Είναι η εξουσία του οφειλέτη, ο οποίος έχει ληξιπρόθεσμη ανταπαίτηση κατά του δανειστή, συναφή με την οφειλή του, να αρνηθεί να εκπληρώσει την παροχή, ώσπου ο δανειστής να εκπληρώσει τη δική του υποχρέωση.  Σκοπός του δικαιώματος αυτού δηλαδή είναι ο έμμεσος εξαναγκασμός του δανειστή – που ζητεί από τον οφειλέτη εκπλήρωση – να εκπληρώσει κι αυτός τη δική του υποχρέωση. Από τη δικαιολογία αυτή του θεσμού συνάγεται ότι το δικαίωμα επισχέσεως δεν μπορεί ν΄ασκείται για ασήμαντη ανταπαίτηση, καθώς επίσης και ότι η άσκησή του δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο που κατά την κοινή πείρα αρκεί για να αναγκαστεί ο δανειστής να εκπληρώσει τη δική του υποχρέωση. 

footer-logo1.jpg

Διεύθυνση: Ζηνωνος 29-31, Αθήνα, 104 37

Τηλέφωνα:

Μιχάλης Ποτήρης:

2109767936, 6937176706

Γιώργος Παπασυννεφάκης:

2102794842, 6944551787

Λαμπρινός Κωνσταντίνος 

2107489537, 6974950699

Email: seavaap@gmail.com,

info@seavaap.gr

web: www.seavaap.gr